Објаснување за сопствениците на земјишта низ кои поминуваат гасоводни цевки