Документи

28.03.2023

Финансиски план за 2023 година

21.07.2023

Барање за приклучување кон Системот за пренос на природен гас

21.07.2023

Договор за пренос на природен гас

21.07.2023

Договор за балансна одговорност

21.07.2023

Правила за набавка на природен гас за покривање на загубите во Системот за пренос на природен гас

15.09.2023

Лиценца за вршење на енергетска дејност пренос на природен гас