Документи

Финансиски план за 2023 година

Барање за приклучување кон Системот за пренос на природен гас

Договор за пренос на природен гас

Договор за балансна одговорност

21.07.2023

Правила за набавка на природен гас за покривање на загубите во Системот за пренос на природен гас

Лиценца за вршење на енергетска дејност пренос на природен гас

Одобрение за градење за интерконективен гасовод со Грција