Карта на гасификација

ЛОТ 1-61 km Клечовце-БС5 изграден
ЛОТ 1-36 km БС5 – Неготино со ГМРС Штип и ГМРС Неготино
ЛОТ 2-92 km Неготино (Кавадарци) – Битола
ЛОТ 5-78 km Скопје – Тетово – Гостивар
ЛОТ 5-34 km Гостивар – Кичево, Одобрение за градење
Интерконекција со Грција (DESFA)
ЛОТ 3 и 4 Основен проект
Постоечки гасовод

Постигнувања

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА НАШЕТО РАБОТЕЊЕ

96 km

ИЗГРАДЕН МАГИСТРАЛЕН ГАСОВОД

178 km

МАГИСТРАЛЕН ГАСОВОД ВО ИЗГРАДБА

90333

ПОСЕТЕНОСТ НА СТРАНА

Акционерско друштво за вршење на енергетска дејност пренос на природен гас во државна сопственост

НОМАГАС АД СКОПЈЕ

Корисни линкови