Структура

Извршен директор

Помошник директор
Службеник за усогласеност
Служба за внатрешна ревизија
Кабинет на Извршен директор

Сектор за правни работи и експропријација:

Одделение за правни работи

Одделение за експропријација

Одделение за човечки ресурси

Одделение за општи работи

 

Сектор за финансии и комерција:

Одделение за надворешно трговски работи

Одделение за следење на реализација на Договорите

Одделение за јавни набавки

Одделение за финансии

Одделение за сметководство

 

Сектор за меѓународна соработка, развој и инвестиции:

Одделение за меѓународна соработка;

Одделение за планирање и развој

Одделение за развој на проекти со МФИ

Сектор за заштита на животна средина и безбедност при работа:

Одделение за оценка на влијание врз животната средина

Одделение за влијание на гасоводот врз социо-економски прашања

Одделение за здравје и безбедност при работа

 

Сектор за изградба на гасоводен систем:

Одделение  за следење над градба

Одделение за Е-одобрение за градење,  Е-урбанизам и согласности

Одделение за геодетски работи

 

Сектор за диспечерски центар:

Одделение за физичко диспечирање и режим на пренос

Одделение за експлоатација и одржување на телеметрија и пренос на податоци

Одделение за метрологија и мерни инструменти

Одделение за управување и капацитети

Сектор за мрежен инженеринг и технички работи:

Одделение за проектирање

Одделение за мрежно планирање и нови приклучоци

Одделение за техничи работи

 

Сектор за експлоатација и одржување:

Одделение за експлоатација и одржување на катодна заштита и електрика

дделение за експлоатација и одржување на станици

Одделение за експлоатација и одржување на гасоводни мрежи

 

Сектор за прием на гас – Жидилово:

Одделение за мерење и логистика на транспорт

Одделение за одржување на електро-машинска опрема

Извршен директор

Бајрам Реџепи – Извршен директор

bajram.rexhepi@nomagas.com.mk

моб. +38971319667

Помошник директор

Александар Арсиќ – Помошник директор

aleksandar.arsic@nomagas.com.mk

моб. +38970302070

Службеник за усогласеност

Дарко Бундалески

darko.bundaleski@nomagas.com.mk

моб. +38978379638

Служба за внатрешна ревизија

Коста Алексовски – Служба за внатрешна ревизија

kosta.aleksovski@nomagas.com.mk

Кабинет на Извршен директор

Лиса Баута Шаќири
lisa.b.shaqiri@nomagas.com.mk
моб. +38975312307

 

Круме Џикоски
krume.djikoski@nomagas.com.mk
моб. +38975721493

 

Џемали Мехази
xhemali.mehazi@nomagas.com.mk

моб. +38975211932

 

Михаела Никушевски
mihaela.nikushevski@nomagas.com.mk
моб. +38975269762

 

Емилија Стерјовска
emilija.sterjovska@nomagas.com.mk
моб. +38978254738

 

Магдалина Тодоровска
magdalina.todorovska@nomagas.com.mk

Сектор за правни работи и експропријација

Валентина Тасевска
valentina.tasevska@nomagas.com.mk
моб. +38978231803

 

Мухарем Емшија
muharem.emshija@nomagas.com.mk
моб. +38975264288

 

Одделение за правни работи

Билјана Јанева
biljana.janeva@nomagas.com.mk

Одделение за експропријација


Љупка Јанкулоска
ljupka.jankuloska@nomagas.com.mk
моб. +38975333916

 

Одделение за човечки ресурси


Мила Тасевска Јовановска
mila.tasevska@nomagas.com.mk

 

Владимир Кочковски
vladimir.kockovski@nomagas.com.mk

 

Мирјета Лимани
mirjeta.limani@nomagas.com.mk

 

Одделение за општи работи


Виктор Ружојчиќ
viktor.ruzojcic@nomagas.com.mk

 

Ивана Стефановска
ivana.stefanovska@nomagas.com.mk
моб. +38975269753

 

Симона Стојановскa
simona.stojanovska@nomagas.com.mk

 

Лоза Андова


Гоце Лопарски
goce.loparski@nomagas.com.mk

 

Иљчо Димитровски
iljco.dimitrovski@nomagas.com.mk

 

Васка Василенко


Дафина Петрушевска


Леди Гарванлиева

Сектор за финансии и комерција

Жанета Абдула
zaneta.abdula@nomagas.com.mk
моб. +38970355585

 

Елена Христоманова Туџарова
elena.h.tudjarova@nomagas.com.mk
моб. +38975333924

 

Одделение за сметководство

 

Ељмедина Рамадани
elmedina.ramadani@nomagas.com.mk

 

Валентина Доневa
valentina.doneva@nomagas.com.mk
моб. +38975269758

 

Одделение за финансии

Соња Чадиковска
sonja.cadikovska@nomagas.com.mk
моб. +38970266294

 

Одделение за јавни набавки

 

Снежана Чолак
snezana.colak@nomagas.com.mk
моб. +38970341421

 

Јулијана Аврамовска
julijana.avramovska@nomagas.com.mk

 

Одделение за следење на реализација на Договорите

 

Наим Ајдини
naim.ajdini@nomagas.com.mk
моб. +38975269746

 

Одделение за надворешно трговски работи

 

Срѓан Ивановски
srgjan.ivanovski@nomagas.com.mk

Сектор за меѓународна соработка, развој и инвестиции

Виолета Анѓелеска Спасова
violeta.a.spasova@nomagas.com.mk
моб. +38975383909

 

Наташа Спасеноска Божиноска
natasha.s.bozhinoska@nomagas.com.mk
моб. +38975333139

 

Одделение за меѓународна соработка

 

Одделение за планирање и развој


Одделение за развој на проекти со МФИ

Сектор за заштита на животна средина и безбедност при работа

Одделение за оценка на влијание врз животната средина


Одделение за влијание на гасоводот врз социо-економски прашања

 

Одделение за здравје и безбедност при работа


Иво Шурбановски
ivo.shurbanovski@nomagas.com.mk
моб. +38975269754

Сектор за изградба на гасоводен систем

Оливера Костанчева
olivera.kostanceva@nomagas.com.mk

 

Одделение за следење на градба


Сашо Јовчевски
saso.jovcevski@nomagas.com.mk

Одделение за Е-одобрение за градење, Е-урбанизам и согласности


Одделение за геодетски работи


Сашко Петрески
sasko.petreski@nomagas.com.mk

Сектор за диспечерски центар

Владимир Ѓуровски
vladimir.gjurovski@nomagas.com.mk
моб. +38970383329

 

Одделение за физичко диспечирање и режим на пренос

Љупка Дамческа-Максимовска
ljupka.damceska@nomagas.com.mk

 

Ташко Ташковски
tashko.tashkovski@nomagas.com.mk

 

Даниел Дончевски
daniel.doncevski@nomagas.com.mk

 

Дан Гиачо
dan.ghiacio@nomagas.com

 

Самир Потуровиќ
samir.poturovik@nomagas.com.mk

 

Златко Трпковски
zlatko.trpkovski@nomagas.com.mk

 

Одделение за експлоатација и одржување на телеметрија и пренос на податоци

 

Робертино Трајковски
robertino.trajkovski@nomagas.com.mk

 

Одделение за метрологија и мерни инструменти

Имер Камери
imer.kameri@nomagas.com.mk

Тони Ефтимов
toni.eftimov@nomagas.com.mk
моб. +38971397587

 

Одделение за управување и капацитети

Сектор за мрежен инженеринг и технички работи

Маја Целеска
maja.celeska@nomagas.com.mk
моб. +38971272589

 

Одделение за проектирање


Одделение за мрежно планирање и нови приклучоци


Одделение за технички работи


Весна Велевска
vesna.velevska@nomagas.com.mk

 

Дарко Митев
darko.mitev@nomagas.com.mk

Сектор за експлоатација и одржување на гасоводни мрежи

Иван Трајковски

ivan.trajkovski@nomagas.com.mk
моб. +38970351070

Одделение за експлоатација и одржување на гасоводни мрежи


Горанчо Ѓорески


Сашко Мустачки


Звонко Спасовски


Павле Кочковски


Драган Наумовски


Бојан Коцевски


Дејан Станојковиќ


Одделение за експлоатација и одржување на станици


Александар Апостолоски


Игор Костовски


Зоран Пендаровски


Горан Митовски


Зуфер Бајрами

Одделение за експлоатација и одржување на катодна заштита и електрика


Бојан Костиќ


Марјан Станковски

Сектор за прием на гас – Жидилово

Веселка Ангеловска
veselka.angelovska@nomagas.com.mk

 

Одделение за мерење и логистика на транспорт


Борислав Апостоловски


Милорад Младеновски


Игор Костадиновски


Дарко Шкрбиќ

 

Одделение за одржување на електро-машинска опрема


Слободан Гоговски


Дарко Вучковски


Марјан Митовски


Велин Спасовски


Драган Николовски