ENTSO-E ИДЕНТИФИКАЦИСКИ КОД (EIC)

Секој учесник на домашниот и на европскиот пазар, заради олеснување на неговото учество, мора да има ENTSO-E Идентификациски Код.

Секоја компанија која сака да стане учесник на пазарот на природен гас во Република Северна Македонија мора да добие ENTSO-E идентификациски код (EIC), кој го идентификува учесникот во сите трансакции на пазарот.

НОМАГАС АД Скопје Скопје е локална канцеларија за издавање на EIC кодови.

Потребни документи за издавање на EIC код се:

· Пополнето Барање за издавање на EIC код

· Валидна лиценца за работа издадена од РКЕ

· Тековна состојба на компанијата од Централен регистар

Документите потребно е да се испратат електронски на dispatch@nomagas.com.mk и да се достават во архивата на НОМАГАС АД Скопје.

• Листа на доделeни интернационални EIC кодови од страна на НОМАГАС АД Скопје

• Листа на доделeни локални EIC кодови од страна на НОМАГАС АД Скопје

За дополнителни информации може да обратите во НОМАГАС АД Скопје на:

· E-mail: dispatch@nomagas.com.mk

· Адреса: Канцеларија за издавање на EIC кодови: бул. „Св. Климент Охридски” бр. 54, 1000 Скопје Република Северна Македонија

За дополнителни информации можете да ја посетите интернет страната на ENTSO-E: