КОНТАКТ

Адреса: Бул. Свети Климент Охридски бр. 54 1000 Скопје

Држава: Северна Македонија
П. Факс: 583

Телефонски број: + 389 2 3118 555; + 389 2 6090 137

E-mail: contact@nomagas.com.mk