Јавен оглас за доделување на договор за воспоставување на јавно- приватно партнерство за финансирање,проектирање,изградба,управување,одржување и развивање на дистрибутивниот систем на природен гас