Заварување на последна цевка ДЕЛНИЦА 2 Неготино – Битола