ДЕЛНИЦА 7

Делница Кичево – Охрид (фаза проектирање)
Должина 48,5 км