Соопштение

НОМАГАС АД Скопје ги информира сите корисници на Системот за пренос на природен гас во Република Северна Македонија дека во согласност со Протоколот од Советувањето за планирани профилактички работи, работи за чистење, дијагностички и ремонтни работи за 2023 година, превземањето на природен гас на ГМС Жидилово ќе биде ограничено во подоле наведените периоди од:

• 16 мај – 20 мај 2023 година (период од 96 часа) превземањето на природен гас ќе биде ограничено на помалку од 500.000 Nm3/дневно или 5.288.500 kWh/дневно.
• 05 јуни – 12 јуни 2023 година (период од 168 часа) нема да има превземање на природен гас.
• 18 јули – 22 јули 2023 година (период од 96 часа) превземањето на природен гас ќе биде ограничено на помалку од 500.000 Nm3/дневно или 5.288.500 kWh/дневно.
• 19 септември – 22 септември 2023 година (период од 72 часа) нема да има превземање на природен гас.

Во погоре споменатите временски периоди, НОМАГАС АД Скопје ќе ги превземе сите неопходни мерки за обезбедување на безбедно и сигурно работење на Системот за пренос на природен гас.

За било какви промени ќе бидете известени.
Ви благодариме на разбирањето.