Прописи

ЕБОР

PDF

ЕБОР – ПРОЕКТ ЗА РЕГИОНАЛНА ГАСИФИКАЦИЈА – ОБЈАВУВАЊЕ ОВЖССА (zip документи)

МРЕЖНИ ПРАВИЛА ЗА ПРЕНОС НА ПРИРОДЕН ГАС

PDF

МРЕЖНИ ПРАВИЛА ЗА ПРЕНОС НА ПРИРОДЕН ГАС (Службен весник на РМ, бр. 45 од 03.04.2009)

PDF

МРЕЖНИ ПРАВИЛА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА МРЕЖНИТЕ ПРАВИЛА ЗА ПРЕНОС НА ПРИРОДЕН ГАС (Службен весник на РСМ, бр. 285 од 28.12.2022)

ПРАВИЛА ЗА БАЛАНСИРАЊЕ НА СИСТЕМОТ ЗА ПРЕНОС НА ПРИРОДЕН ГАС

PDF

Правила за балансирање на Системот за пренос на природен гас (Службен весник на РСМ, бр. 285 од 28.12.2022)

ПРАВИЛНИК ЗА СЛУЖБЕНИК ЗА УСОГЛАСЕНОСТ И ПРОГРАМА ЗА УСОГЛАСЕНОСТ

PDF

Правилник за службеник за усогласеност

PDF

Програма за усогласеност

ПРАВИЛНИК ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА МЕХАНИЗАМ ЗА ПРЕТСТАВИ И ПОПЛАКИ

PDF

Правилник