Ligje

Aktualisht nuk ka dokumente për t'u shfaqur.

Ligje

LIGJI PËR ENERGJETIKË

PDF

ЗАКОН ЗА ЕНЕРГЕТИКА (*) Редакциски пречистен текст