Për NOMAGAS SHA SHKUP

Shoqëria Aksionare për ushtrimin e veprimtarisë energjetike përçimi i gazit natyror NOMAGAS Shkup në pronësi shtetërore (emri i shkurtuar: NOMAGAS SHA Shkup).

Ndryshimi statusor i shoqërisë filloi në vitin 2022 dhe përfundoi në fund të vitit, përkatësisht u bë bashkimi i shoqërisë Aksionare për ushtrimin e veprimtarive energjetike RESURSET ENERGJETIKE NACIONALE Shkup në pronësi shtetërore dhe shoqërisë Aksionare GA-MA Shkup.

NOMAGAS SH.A. Shkup kryen veprimtari energjetike, përçim dhe operim me sistemin e transmetimit të gazit natyror.

Krahas aktivitetit të përmendur, NOMAGAS është duke punuar në realizimin e projektit për ndërtimin e gazsjellësve magjistralë për transmetimin e gazit natyror në gjatësi prej rreth 800 km, si dhe interkoneksionet e gazit me sistemet e transmetimit në vendet fqinje apo gazsjellësit tranzit ndërkombëtar.

Ndërtimi i akseve të gazsjellësve magjistralë për transmetimin e gazit natyror dhe zhvillimi i sistemit të transmetimit të gazit natyror në Republikën e Maqedonisë së Veriut synon të sigurojë:

  • disponueshmëri të gazit natyror për një numër më të madh të konsumatorëve në territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut në rajonet ku ai nuk ka qenë i disponueshëm deri më tani,
  • rritja e konsumit të gazit natyror,
  • integrimi i mëtejmë i sistemit kombëtar të transmetimit të gazit natyror në Republikën e Maqedonisë së Veriut në rrjedhat ndërkombëtare të gazit natyror.

Përveç aktiviteteve për zhvillimin e infrastrukturës së gazit në Republikën e Maqedonisë së Veriut, shoqëria ndërmerr aktivitete edhe në projekte të ndryshme për ndërtimin e interkoneksioneve të gazit për përçim të gazit natyror dhe lidhje me vendet fqinje dhe gazsjellësit transit ndërkombëtar.

 

Numrin e identifikimit: 7649401

Numri tatimor: 4080022611460

Llogaria bankare: 300000004930352

Deponuesi: Banka Komerciale Shkup