Organet drejtuese

Drejtor ekzekutiv

Bajram Rexhepi – Drejtor Ekzekutiv i NOMAGAS SH.A. Shkup

Drejtori Ekzekutiv, përkatësisht anëtari Ekzekutiv i Bordit të drejtorëve përfaqëson NOMAGAS SHA Shkup si në tregtinë e brendshme ashtu edhe në atë të jashtme, menaxhon operacionet e shoqërisë dhe ka kompetenca më të gjera për të kryer të gjitha çështjet që kanë të bëjnë me udhëheqjen, zbatimin e vendimeve të bordit të drejtorëve dhe kryerjen e veprimtarive aktuale të shoqërisë dhe vepron në të gjitha rrethanat në emër të shoqërisë.

Biografia

Bajram Rexhepi, inxhinier IT

Titulli i punës

2020

Drejtor Ekzekutiv - Shoqëria Aksionare në pronësi shtetërore - NOMAGAS SHA Shkup

Arsimi

Studimet pasdiplomike

Universiteti i Evropës Juglindore- Administrata Publike

Studimet universitare

Fakulteti i Shkencave Natyrore dhe Matematikës – Shkup

Instituti i teknologjisë së informacionit

Arsimi i mesëm

Gjimnazi, Tetovë

Përvojë pune

2002-2004

Ministria e transportit dhe lidhjeve – Departamenti i komunikimeve elektronike dhe teknologjisë informative

2004 – 2006

Ministria e transportit dhe lidhjeve – Shef i kabinetit të ministrit

2006 – 2007

Ministria e transportit dhe lidhjeve – Sektori i teknologjive të informacionit

2008 – 2011

Drejtor Ekzekutiv, Neon Systems – Tetovë

2011 – 2016

Menaxher rajonal dhe ekzekutiv i APAVE Shqipëri dhe Kosovë

2013 – 2017

Këshilltar dhe koordinator në Komunën e Tetovës

2018 – 2020

Drejtor Ekzekutiv i REN SHA Shkup - Resurset Energjetike Nacionale

2018 – 2020

Anëtar i grupit punues për sistemin e shpërndarjes së gazit në Republikën e Maqedonisë së Veriut, i themeluar nga Qeveria e Maqedonisë

2020 – 2020

Deputet në Kuvendin e Maqedonisë

2020 – 2020

Anëtar i Komisionit për çështje ekonomike

2020 –

Drejtor Ekzekutiv i Resurseve Energjetike Nacionale, shoqëri Aksionare në pronësi shtetërore

Gjuhët

Shqip Anglisht Maqedonisht Serbisht Kroatisht

Angazhimet dhe pjesëmarrja në projekte

2004 – Anëtar i grupit punues

Strategjia e shoqërisë informatike – Maqedoni

2004 – Anëtar i komisionit

Ligji për komunikime elektronike

2005 – Anëtar i grupit punues

“Law on broadcasting” – Macedonia

2008 – Platformë për prenotime dhe rezervime online

2009-2011, rrjeti Wimax në rajonin e Pollogut

2012 - PT. MT, RT, VT, inspektim në projektin e rivitalizimit Blloku A, KEK – Kosovë,

2013-2017 – PT. MT, RT, VT, inspection Albania Komani, Moglica, Porto Romano, TAP – Trans Adriatic Pipeline.

2014 – PT. MT, RT, VT, inspection – Qapco , Qatar Petroleum , Mesaieed , Qatar

Pjesëmarrje akademike dhe ekspertësh vendas dhe ndërkombëtarë në kongrese, seminare, konferenca, shkolla verore, projekte dhe ngjarje

1 .Workshop: Electronic communication development- VoIp, Geneva- Switzerland September 2003.

2. International conference for electronic communication and broadcasting – I.T.U. Geneva – Switzerland – April 2004

3. Workshop “e – learning “ – Prague Czech Republic – May 2004

4. Economic forum “ Crans Montana “ Tirana , Albania , May 2006

5. Field study visit “Strengthening biodiversity conservation through capacity building” UNEP, Adamello National Park, Trento, Italy , Aprill 2017

6. Field study visit “Strengthening biodiversity conservation through capacity building” UNEP, Majella National Park, Abruzzo Italy, September 2017

7. TYNDP gas distribution operators for Eastern Europe and Balkans ,ENTsog , Brussels Belgium, April 2018.

8. Expert meeting , presenting the interim results from the Balkan Gas Hub Feasibility Study , Brussels Belgium, June 2018.

9. Power – Gen . December 2018 , Orlando , Florida

Bordi i drejtorëve

Risto Talevski, Kryetar i Bordit të Drejtorëve
Bajram Rexhepi, Anëtar Ekzekutiv – Drejtor Ekzekutiv
Rafis Aliti, anëtar joekzekutiv
Betiane Kitev, anëtare e pavarur joekzekutive,
Darko Bashoski, anëtar joekzekutiv.

Kuvendi i aksionarëve

Të drejtat dhe detyrimet e Kuvendit i kryen Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut si aksionar i vetëm. Kuvendi i aksionarëve vendos për çështjet e përcaktuara me ligj dhe me Statutin e NOMAGAS SH.A. Shkup.