KODI I IDENTIFIKIMIT ETSO (EIC)

Çdo pjesëmarrës në tregun vendas dhe evropian, që të lehtësojë pjesëmarrjen e tij, duhet të marrë kodin e identifikimit të ETSO.

Çdo kompani që dëshiron të bëhet pjesëmarrëse në tregun e gazit natyror në Republikën e Maqedonisë së Veriut duhet të marrë kodin e identifikimit të ETSO (EIC), i cili identifikon pjesëmarrësin në të gjitha transaksionet e tregut.

NOMAGAS SHA Shkup Shkup është zyra lokale për lëshimin e kodeve EIC.

Dokumentet e nevojshme për dhënien e Kodit EIC janë:

·Kërkesë e plotësuar për lëshimin e Kodit EIC

·Licencë e vlefshme për punë e lëshuar nga KRE

·Statusi aktual i kompanisë i lëshuar nga Regjistri Qendor

Dokumentet duhet të dërgohen në mënyrë elektronike në dispatch@nomagas.com.mk dhe të dorëzohen në arkivin e NOMAGAS SHA Shkup.

• Lista e kodeve ndërkombëtare të EIC të caktuara nga NOMAGAS SHA Shkup

• Lista e kodeve lokale të caktuara EIC nga NOMAGAS SHA Shkup

Për informata shtesë mund të kontaktoni NOMAGAS SHA Shkup në adresën:

· E-mail: dispatch@nomagas.com.mk

· Adresa: Zyra për dhënien e kodit EIC: Bul. “Shën. Kliment Ohridski” nr. 54, 1000 Shkup Republika e Maqedonisë së Veriut

Për informata shtesë, mund të vizitoni faqen e internetit të ENTSO-E: