MBROJTJA E MJEDISIT

Gazi natyror është një burim energjie jashtëzakonisht i rëndësishëm për reduktimin e ndotjes dhe ruajtjen e një mjedisi të pastër dhe të shëndetshëm. Përveç që është një burim energjie i nevojshëm dhe i besueshëm brenda vendit, përdorimi i gazit natyror gjithashtu ofron dhe mundëson përfitime të shumta mjedisore në lidhje me burimet e tjera të energjisë, veçanërisht nga lëndët djegëse të tjera fosile.
Gazi natyror është një lëndë djegëse shumë i pastër kur digjet. Qymyri dhe nafta, si dhe lëndët djegëse të tjera fosile, janë kimikisht më të ndërlikuara se gazi natyror dhe kur digjen, ato lëshojnë kimikate potencialisht të dëmshme në ajër. Qymyri dhe nafta përbëhen nga molekula shumë më komplekse, me një përqindje të lartë të karbonit dhe azotit, si dhe përbërës të squfurit. Kur ato digjen, lëshohen ndotës, pra një përqindje e lartë e dioksidit të karbonit, oksideve të azotit (NOx) dhe dioksidit të squfurit (SO2). Gjithashtu gjatë djegies lëshojnë grimca të ngurta (hiri, bloza, metali dhe ndotës të tjerë), substanca që nuk digjen por vendosen në atmosferë dhe degradojnë cilësinë e ajrit. Nga ana tjetër, djegia e gazit natyror lëshon sasi shumë të vogla të dioksidit të squfurit dhe oksideve të azotit, praktikisht pa hi ose grimca të tjera dhe nivele të ulëta të dioksidit të karbonit, monoksidit të karbonit dhe hidrokarbureve të tjera. Komponenti kryesor i gazit natyror është metani dhe kur ai digjet, emetohen më pak nënprodukte krahasuar me lëndët djegëse të tjera fosile. Kimikisht, ky proces është një reagim midis metanit dhe oksigjenit dhe produktet përfundimtare janë dioksidi i karbonit CO2, uji H2O dhe një sasi e madhe energjie. Ky reaksion kimikisht mund të shkruhet si:
CH4 [g] + 2 O2[g] → CO2 [g] + 2 H2O [l] + 891 kJ
Gjatë djegies së gazit natyror, emetimet e CO2 janë afërsisht 30% më të ulëta se kur digjen naftë dhe pak më pak se 45% më pak CO2 se qymyri. Gjatë djegies së gazit natyror, emetimi i grimcave të ngurta është 90% më i ulët se ai i naftës, pra 99% më i ulët se ai i djegies së qymyrit. Rritja e përdorimit të gazit natyror redukton gjithashtu emetimin e hidrokarbureve të tjera. Në përbërjen e gazit natyror pothuajse nuk ka squfur, gjë që tregon faktin se gjatë djegies së tij nuk emetohet SO2 dhe zvogëlohen shkarkimet që shkaktojnë shiun acid. Azoti në përbërjen e gazit natyror është një përqindje e vogël, kështu që emetimet e oksideve të azotit reduktohen deri në 80% në krahasim me qymyrin. Gjatë lëshimit të planifikuar dhe të kontrolluar të gazit natyror, ai nuk shfaqet si lëndë toksike, ka veti të luhatshmërisë dhe duke qenë se është dy herë më i lehtë se ajri, ndikimi i tij në këto shtresa të atmosferës është i parëndësishëm.