Rregullore

ЕБОР

PDF

BERZH - PROJEKTI RAJONAL I GAZIFIKIMIT – PUBLIKIMI I VNMS-së (dokumente zip)

Kodi i rrjetit për përçimin e gazit natyrorë

PDF

Kodi i rrjetit për përçimin e gazit natyrorë (Gazeta Zyrtare e RM Nr. 45 nga 03.04 2009)

PDF

Kodi i rrjetit për ndryshim dhe plotësim të Kodit të rrjetit për përçimin e gazit natyrorë (Gazeta Zyrtare e RVM, nr.285, datë 28.12.2022)

RREGULLAT PËR BALANCIMIN E SISTEMIT PËR PËRÇIMIN E GAZIT NATYRORË

PDF

RREGULLAT PËR BALANCIMIN E SISTEMIT PËR PËRÇIMIN E GAZIT NATYRORË (Gazeta Zyrtare e RVM, nr.285, datë 28.12.2022)

ПРАВИЛНИК ЗА СЛУЖБЕНИК ЗА УСОГЛАСЕНОСТ И ПРОГРАМА ЗА УСОГЛАСЕНОСТ

PDF

Правилник за службеник за усогласеност

PDF

Programi për harmonizim

ПРАВИЛНИК ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА МЕХАНИЗАМ ЗА ПРЕТСТАВИ И ПОПЛАКИ

PDF

Правилник