Објаснување за сопствениците на земјишта низ кои поминуваат гасоводните цевки

 Објаснување за сопствениците на земјишта низ кои поминуваат гасоводните цевки

 

Почитувани сопственици на земјишта низ кои поминуваат гасоводните цевки,
Постапката за експропријација се спроведува на следен начин:
– Врз основа на завршниот проект одобрен во 2016 г, А.Д НЕР ги спрема елаборатите за експропријација согласно Законот за Експропријација,
– Согласно елаборатите за експропријација, бирото за вештачења врши проценки за вредноста на парцелите предмет на експропријација.
– Според проценките, Управата за имотно-правни работи закажува расправи со сопствениците и ја спроведува постапката за експропријација,
– Сите сопственици што се сложуваат со проценетата вредност, потпишуваат спогодба за експропријација.
– После потпишувањето на спогодбата, А.Д. НЕР ја врши уплатата на сопствениците
– Во случаите кога сопствениците не се согласуваат со вредноста на експропријацијата, постапката се продолжува во надлежните основни судови.
– Судовите се единствениот орган кој може да ја сменат вредноста на експропријацијата.
– МЕЃУТОА, СОГЛАСНО ЗАКОНОТ ЗА ЕКСПРОПИЈАЦИЈА, СУДСКАТА ПОСТАПКА НЕ ЈА ОДЛОЖУВА ЕКСПРОПРИЈАЦИЈАТА (ПОСТАПКАТА СЕ ВОДИ САМО ВО ОДНОС НА ВРЕДНОСТА НА СОПСТВЕНОСТА)
– Доколку судот се одлучи за поголема сума, А.Д НЕР ја врши исплатата врз основ на судската одлука.
– ИСПЛАТАТА СЕ ВРШИ САМО НА ЗАКОНСКИТЕ СОПСТВЕНИЦИ (ЗАВЕДЕНИ НА ИМОТЕН ЛИСТ)
– ДОКОЛКУ СОПСТВЕНИЦИТЕ (ДЕ ФАКТО), НЕ ЈА РЕШИЛЕ ОСТАВИНСКАТА ПОСТАПКА, ИСПЛАТАТА НЕ МОЖЕ ДА СЕ РЕАЛИЗИРА, И ВО ТОЈ СЛУЧАЈ СЕ НАЗНАЧУВА ВРЕМЕН ЗАСТАПНИК.
– За секоја парцела има два вида експропријации:
-Потполна експропријација, со ширина од 7 метри
– Непотполна експропријација со ширина од 18 метри.
– Во сите парцели гасоводните цевки се инсталираат во длабочина, и по завршување на проектот, сопствениците можат да ги користат парцелите за насадување на едногодишни култури (без длабоки корени),
– Целата линија по која поминува трасата е обележана со видливи знаци,
– Сите парцели се враќаат во првобитна состојба,
– На растојание од 5 м лево и десно од оската на гасоводната цевка не се дозволува садење на дрва со длабоки корени,
– На растојание од 30 м лево и десно од оската на гасоводната цевка не се дозволува изградба на објект, заради безбедносни причини.