Aksi „Negotinë (Kavadar) -Manastir“

Sipas Ligjit për huamarrjen e Republikës së Maqedonisë nga Deutsche Bank dhe Erste Bank sipas Marrëveshjes së huasë për financimin e projektit “Gazifikimi i Republikës së Maqedonisë - faza 1 - Aksi Shtip - Negotinë - Manastir dhe Aksi Shkup - Tetovë - Gostivar" janë siguruar mjete financiare për ndërtimin e Aksit "Negotinë (Kavadar) - Manastir".

Ndërtimi filloi në shkurt 2017 dhe është planifikuar të përfundojë në 2023.

 

Parametrat teknikë:

  • Seksioni i linjës në gjatësi prej 92km me diametër gypi DN 500 (20”);
  • Bllok Stacione: BS (DN500) kom 5, BS (DN200) kom 2, BS (DN150) dhe BS (DN80);
  • Stacioni i lëshimit të kruajtësit për pastrim DN 500;
  • SKRM “Feni industri”, me kapacitet Q=15 000 m3/h;
  • SKRM “Prilep”, me kapacitet Q=24 000 m3/h;
  • SKRM “Manastir”, me kapacitet Q=28 000 m3/h.

 

Përshkrimi i trasesë:

Traseja e Aksit “Negotinë (Kavadar) – Manastir” fillon nga Kavadari – Sopot, kryqëzon lumin Crna, vazhdon nëpër vendin Drenovë, pastaj pret lumin Cereçevicë, lëviz përgjatë shpateve të vargmalit dhe luginës së lumit Svinjarnica. Linja e gazsjellësit kalon shtratin e lumit Bela dhe Dujras, kalon nëpër rrugën e vjetër për në Prilep dhe futet në luginën e lumit Karatmanica, pastaj pret lumin Zapolska përgjatë të cilit traseja ngrihet në lartësi nëpër zonat e pyllëzuara. Në jug të qytetit të Prilepit, rruga kthehet në jug dhe kalon nëpër pronat rurale, pret lumenjtë Volkovska dhe Staviçka dhe më pas lëviz përgjatë zonave jo të pyllëzuara. Në drejtimin jugor, gazsjellësi pret sistemin e kanaleve, kryqëzon lumenjtë Podmolska dhe Lopatiçka dhe vazhdon nëpër rrafshnaltë në vendet e prera nga përrenjtë, duke prerë lumenjtë Mojanska dhe Benja. Më tej, linja ndërpret një linjë transmetimi 400 kV, një autostradë të asfaltuar dhe shtretërit e lumenjve të lumenjve Crna dhe Dragor. Duke lëvizur paralelisht përgjatë lumit, itinerari lëviz përgjatë një rrafshe, duke prerë kanale të vogla dhe përfundon në veri të qytetit të Manastirit.