AKSI 8

Sveti Nikole- Veles (faza e projektimit)
Gjatësia 28 km